பெருந்துறையில் கால்வாய் அமைக்கும் பணியை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் சு.முத்துசாமி.